Rekrutacja do przedszkoli i szkół

 

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli,

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

oraz klas I szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Gdów

 

UWAGA zmiana od 16 stycznia 2024 r. (dotyczy liczby przyznawanych punktów)*****

 

KRYTERIA

Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do samorządowych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 obowiązują:

– kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z poźn. zm.) – tzw. kryteria ustawowe, oraz

– kryteria określone w Uchwale Nr XXXIII/238/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 roku oraz w Uchwale Nr LXI/523/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz w Uchwale Nr LXXIV/645/2024 Rady Gminy Gdów z dnia 25 stycznia 2024 roku – zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 

Kryteria ustawowe –

brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

1

Wielodzietność rodziny kandydata*

Zgodnie z art. 131 ust. 3  ustawy Prawo oświatowe – kryteria ustawowe mają jednakową wartość

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2

Niepełnosprawność kandydata

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573)

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 821.)

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola

 

1

Kandydat, którego rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą

12 pkt***

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego***

2

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja uczęszcza do danej

placówki

4 pkt

Potwierdzenie na wniosku dokonuje dyrektor***

3

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub wskazany przez rejonowego pracownika socjalnego na podstawie dokumentu określonego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)

10 pkt

Orzeczenie sądu rodzinnego ustalające nadzór kuratorski lub jego kopia***

 

Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny lub procedurą określoną w art. 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)***

4

Kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej na terenie Gminy Gdów***

5 pkt***

Zaświadczenie wydane przez żłobek lub placówkę opieki nad dzieckiem do lat 3***

5

Kandydat, który ukończy 3 lata w roku kalendarzowym, w którym jest prowadzona rekrutacja

5 pkt***

Potwierdzenie na wniosku dokonuje dyrektor***

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

 

1

Kandydat, którego rodzice pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą

12 pkt***

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzające naukę w trybie dziennym, lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, lub oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego***

2

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja uczęszcza do danej

placówki

4 pkt

Potwierdzenie na wniosku dokonuje dyrektor***

3

Kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim, wsparciem asystenta rodziny lub wskazany przez rejonowego pracownika socjalnego na podstawie dokumentu określonego ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1390)

10 pkt

Orzeczenie sądu rodzinnego ustalające nadzór kuratorski lub jego kopia***

 

Zaświadczenie wydane przez ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny lub procedurą określoną w art. 9d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1249)***

 

Kopie dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/prawny opiekun kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały dokumentów.

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
*** Uchwała Nr LXI/523/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów
***** Uchwala Nr LXXIV/645/2024 Rady Gminy Gdów z dnia 25 stycznia 2024 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych których organem prowadzącym jest Gmina Gdów, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

 

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/2025 obowiązują kryteria określone w Uchwale Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Gdów z dnia 30 marca 2017 roku oraz w Uchwale Nr LXI/524/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

 

Kryteria

brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej

 

1

Rodzice kandydata oboje pracują w obwodzie tej szkoły

5 pkt

Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej****

2

Rodzeństwo kandydata, w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja będzie uczęszczało do tej szkoły

12 pkt

Potwierdzenie na wniosku dokonuje dyrektor****

3

Odległość od zamieszkania kandydata do wybranej szkoły jest mniejsza niż odległość do szkoły,

w obwodzie której kandydat mieszka

8 pkt

Oświadczenie rodziców o odległości od miejsca zamieszkania do szkoły****

4

Wielodzietność rodziny kandydata*

2 pkt

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata****

5

Niepełnosprawność kandydata

2 pkt

Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)****

6

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

2 pkt

7

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt

8

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie**

1 pkt

Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu

zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego

dziecka wspólnie z jego rodzicem****

9

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

2 pkt

Kopia dokumentu poświadczającego objęcie kandydata pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej****

 

Kopie dokumentów potwierdzające spełnianie kryteriów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/prawny opiekun kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały dokumentów.****

* Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe).
** Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe).
**** Uchwała Nr LXI/524/2023 Rady Gminy Gdów z dnia 26 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdów, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, przyznania liczby punktów każdemu kryterium oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów

 

TERMINY

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2024 Wójta Gminy Gdów z dnia 12 stycznia 2024 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca 2024 r.

do 22 marca 2024 r.

od 15 maja 2024 r.

do 21 maja 2024 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwiecień 2024 r.

24 maj 2024 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2024 r.

do 19 kwietnia 2024 r.

od 27 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwiecień 2024 r.

31 maj 2024 r.

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 3/2024 Wójta Gminy Gdów z dnia 12 stycznia 2024 r.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 4 marca 2024 r.

do 22 marca 2024 r.

od 15 maja 2024 r.

do 21 maja 2024 r.

2

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

8 kwiecień 2024 r.

24 maj 2024 r.

3

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 9 kwietnia 2024 r.

do 19 kwietnia 2024 r.

od 27 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

26 kwiecień 2024 r.

31 maj 2024 r.

 

Skip to content