Statut

Załącznik
do Uchwały Nr XLVII/371/2021Rady Gminy Gdów
z dnia 9 grudnia 2021 r.


STATUT
GDOWSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W GDOWIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty w Gdowie zwane dalej także Centrum jest jednostką obsługującą, w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) dla wskazanych w uchwale
Nr XXIII/164/2016 Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Gdów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2016 r. poz. 4397 z późn. zm.)  –  zwanych dalej „jednostkami obsługiwanymi”.

 

§ 2.

 1. Siedziba Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty, zwanego dalej Centrum mieści się
  w miejscowości Gdów pod numerem 2.
 2. Centrum używa pieczęci podłużnej o treści:

„Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty 32-420 Gdów 2”

 1. Do treści, o której mowa w ust. 2 mogą zostać dodane:
 1. numer telefonu,
 2. NIP,
 3. REGON,
 4. numer rachunku bankowego

 

§ 3.

Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty nie posiada osobowości prawnej, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Gdów.

 

ROZDZIAŁ II

CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

 

§ 4.

 1. Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty zapewnia obsługę administracyjną, finansową, prawną i organizacyjną szkół podstawowych, przedszkoli i żłobka, których organem prowadzącym jest Gmina Gdów.
 2. Centrum prowadzi w całości zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek, o których mowa w ust. 1.
 3. Do zakresu działania Centrum należy:
 1. w zakresie obsługi finansowej:

  • prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
  • bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
  • sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
  • dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,
  • ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
  • sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
  • sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,
  • prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego i scentralizowanego na cele kulturalne, na który składa się część odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych,
 2. w zakresie obsługi rachunkowej:
 • określenie zasad (polityki) rachunkowości,
 • przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
 • prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w układzie chronologicznym w sposób systematyczny,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
 1. obsługa prawna;
 2. w zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej:
 • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych oraz pracowników Centrum,
 • prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
 • współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji;
 1. realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego zleconych
  do prowadzenia Centrum, a w szczególności:

  • obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań
   w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
  • obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań
   w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • obsługa finansowo – księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców
   o zawieraniu umów z pracownikami młodocianymi,
  • prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,
  • prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
  • ustalanie i rozliczanie dotacji dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego
   i niepublicznych placówek oświatowych,
  • organizacja dowozu uczniów (w tym niepełnosprawnych) do szkół i placówek oświatowych,
  • planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,
  • prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego,
  • koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych,
  • weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
  • obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
  • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej,
  • prowadzenie spraw związanych z nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty
   i Wójta Gminy Gdów,
  • współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Gdów i zarządzeń Wójta Gminy Gdów dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych,
  • przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Gdów i instytucjami
   w zakresie funkcjonowania oświaty i realizacji polityki oświatowej.

 

ROZDZIAŁ III

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 5.

Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty prowadzi obsługę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych.

 

§ 6.

 1. Źródłem finansowania działalności Centrum są środki z budżetu Gminy Gdów.
 2. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych.

 

ROZDZIAŁ IV

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

§ 7.

 1. Gdowskim Centrum Obsługi Oświaty zarządza dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy Gdów.
 2. Dyrektor i pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi.
 3. Dyrektor podlega Wójtowi Gminy Gdów, a pracownicy Centrum podlegają dyrektorowi.
 4. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Centrum na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Gdów.

 

 

§ 8.

Dyrektor Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty jest kierownikiem zakładu pracy
w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 9.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny.

 

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

 

§ 10.

Zmiany postanowień Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

 

Skip to content