Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty: https://www.gcoo.pl

Data publikacji strony internetowej: wrzesień 2016

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej 20.02.2023

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

– część plików nie jest dostępna cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

– brak wyszukiwarki artykułów

Wyłączenia

  • – mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje częściowo następujące rozwiązania: WCAG 2.1 (walidacja przeprowadzona 28.03.2024)

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd i nawigacja

W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu oraz wielkości czy czytelności czcionki.

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julita Natkaniec, e-mail: sekretariat@gcoo.pl. Kontaktować można się również dzwoniąc pod numer telefonu: 12 395 82 90. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo:

  • – zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • – zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • – zgłosić żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

  • – dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • – wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi,
  • – wskazanie sposobu kontaktu,
  • – określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji w innej alternatywnej formie.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż
w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek w którym mieści się Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty znajduje się
w Gdowie pod numerem 2. Wejście jest od strony północnej schodami na III piętro. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. W budynku brak windy ani innego urządzenia umożliwiającego poruszanie się osobom
z niepełnosprawnością ruchową. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. Dopuszcza się wstęp do wszystkich pomieszczeń GCOO z psem asystującym. W budynku nie ma pętli indukcyjnej umożliwiającej wzmocnienie sygnałów dźwiękowych dla osób niesłyszących. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Przy budynku znajduje się duży parking. Wjazd na parking jest od strony ulicy Grzybowskiej. Parking nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami.

Skip to content