Kierunek przyszłość

21 lipca, 2017 08:13 Uncategorized

 

Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty jest realizatorem projektu „Kierunek przyszłość – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji od 1 lipca 2017 r. do  czerwca 2019 r.

 Ogólna wartość projektu wynosi 1 916 740,00 zł, w tym dofinansowanie 1 820 903,00 zł stanowiące około 95 % wartości projektu. Wkład własny Gminy Gdów w wysokości 95 837 zł stanowi około 5 % wartości projektu. Dofinansowaniem objęto dziewięć placówek oświatowych:

-Szkołą podstawowa im. św. Jana Kantego w Gdowie

– Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce

– Szkoła podstawowa im. Św. Kingi w Książnicach

– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Marszowicach

– Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Niegowici

– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach

– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach

– Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Gdowie

– Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły w Niegowici.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych: informatycznych, matematycznych, przyrodniczych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania poprzez:

– zrealizowanie programów wyrównawczych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-zrealizowanie zajęć rozwijających umiejętności ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań uczniów,

-zorganizowanie interdyscyplinarnego obozu naukowego dla uczniów nad Morzem Bałtyckim,

– zrealizowanie szkoleń  i studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów.

Projekt przewiduje także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznych, matematycznych i przyrodniczych.

W szkołach realizujących projekt , na tablicy ogłoszeń Gminy Gdów zamieszczono plakaty informacyjne, rozdano uczniom i rodzicom uczniów ulotki informacyjne a szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół, szkolni Opiekunowie Projektu oraz Biuro Projektu zorganizowane w siedzibie Urzędu Gminy pok. 32, tel. 12 288 95 20.

 W szkołach realizujących projekt,  trwa rekrutacja, która będzie zakończona w pierwszym tygodniu września.

Skip to content