Zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego

 

Zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego

 

Gmina Gdów zapewnia dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych transportem zbiorowym do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

W wyjątkowych sytuacjach możliwy jest zwrot kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.

 

Zasady zwrotu kosztów dowozu dziecka/ ucznia niepełnosprawnego:

 

1. Zwrot kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców prywatnym samochodem osobowym (lub gdy rodzice powierzyli wykonywanie transport
i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi) z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej przysługuje rodzicom, którzy we własnym zakresie zapewniają dowożenie
i opiekę:

– niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym – do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego,

– uczniom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego – do najbliższej szkoły podstawowej,

– uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia) – do najbliższej szkoły ponadpodstawowej,

– dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

– 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

– 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

— do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

2. Zwrotu kosztów przejazdu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych oraz rodziców
z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej dokonuje się na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami, a Gminą Gdów – Gdowskim Centrum Obsługi Oświaty.

3. Umowę zawiera się na czas określony.

4. Wniosek z uzasadnieniem oraz kompletem wymaganych załączników należy składać do Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty, 32-420 Gdów 2 od dnia 01 sierpnia br.

5. Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego oraz jego rodzica samochodem jest obliczana jako: iloczyn jednorazowego przewozu (obliczonego wg wzoru) oraz liczby przejazdów w miesiącu.

 koszt =(a-b)×c

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu.

Stawka za 1 km została określona uchwałą Nr LVIII/500/2022 Rady Gminy Gdów z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu.

6. Do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia należy dostarczyć informację potwierdzającą ilość dni, w których dziecko uczęszczało do placówki.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej własnym środkiem transportu wraz z załącznikami. (Wniosek o zwrot dowozu ucznia niepełnosprawnego)
  2. Aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  3. Ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez Starostę Wielickiego.
  4. Potwierdzające przyjęcie dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, podpisane przez dyrektora placówki oświatowej lub osobę upoważnioną.
  5. Aktualnego ubezpieczenia OC samochodu.
  6. Dowodu rejestracyjnego pojazdu lub inny dokument potwierdzający aktualność badania technicznego pojazdu.

 

Do pobrania:

Wniosek o zwrot kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego

Zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.)

 

 

 

Skip to content