Statut

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/164/2016
Rady Gminy Gdów z dnia 30 czerwca 2016 r.


STATUT
GDOWSKIEGO CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY W GDOWIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.


Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty w Gdowie zwane dalej także Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Gdów działającą na podstawie:
1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015 r., Nr 2156 z późn. zm.),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),
3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),
4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
5) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.),
6) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)
7) niniejszego Statutu.


§ 2.


1. Siedzibą Centrum jest miejscowość Gdów, Rynek 40.
2. Centrum używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:
„Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty
Rynek 40
32-420 Gdów”.


§ 3.


Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty nie posiada osobowości prawnej, a bezpośredni nadzór nad działalnością sprawuje Wójt Gminy Gdów.
 

ROZDZIAŁ II
CEL I ZAKRES DZIAŁANIA


§ 4.


1. Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty zapewnia obsługę administracyjną, finansową, prawną i organizacyjną szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Gdów.
2. Centrum prowadzi w całości zadania z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości jednostek oświatowych Gminy Gdów.
3. Do zakresu działania Centrum należy:
1) w zakresie obsługi finansowej:
a) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
b) bieżąca informacja o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
c) sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
d) dokonywanie wypłat wynagrodzeń oraz naliczanie i odprowadzanie związanych z tym świadczeń obligatoryjnych na rzecz ZUS, US, itp.,
e) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
f) rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
g) sporządzanie sprawozdań budżetowych, sprawozdań z zakresu operacji finansowych i innych wymaganych przepisami prawa,
h) sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań GUS,
i) prowadzenie obsługi funduszu mieszkaniowego i scentralizowanego na cele kulturalne, na który składa się część odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jednostek obsługiwanych,
2) w zakresie obsługi rachunkowej:
a) określenie zasad (polityki) rachunkowości,
b) przeprowadzanie inwentaryzacji aktywów i pasywów,
c) prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w układzie chronologicznym w sposób systematyczny,
d) gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą,
e) prowadzenie ewidencji składników majątkowych;
3) obsługa prawna;
4) w zakresie obsługi administracyjno – organizacyjnej:
a) prowadzenie teczek akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych oraz pracowników Centrum,
b) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej,
c) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie realizacji rządowych programów pomocowych, w tym rozliczanie przyznanych dotacji;
5) realizacja innych zadań będących zadaniami organu prowadzącego zleconych do prowadzenia Centrum, a w szczególności:
a) obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie funduszu zdrowotnego dla nauczycieli,
b) obsługa finansowo – księgowa oraz prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
c) obsługa finansowo – księgowa oraz przyjmowanie zgłoszeń pracodawców o zawieraniu umów z pracownikami młodocianymi,
d) prowadzenie i koordynowanie działań w zakresie systemu informacji oświatowej, w tym prowadzenie bazy danych oświatowych w zakresie zadań przewidzianych dla organu prowadzącego,
e) prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
f) udzielanie i rozliczanie dotacji dla publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i niepublicznych placówek oświatowych,
g) organizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych realizowanego na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych,
h) planowanie sieci i obwodów placówek oświatowych,
i) prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego,
j) koordynowanie i nadzorowanie przebiegu rekrutacji dzieci do placówek oświatowych,
k) weryfikacja projektów organizacyjnych placówek oświatowych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zabezpieczenia środków finansowych,
l) obsługa administracyjna postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i przygotowywanie decyzji w tym zakresie,
m) prowadzenie spraw związanych z powoływaniem komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora placówki oświatowej,
n) prowadzenie spraw związanych z nagrodami Małopolskiego Kuratora Oświaty i Wójta Gminy Gdów,
o) współpraca z dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie prowadzenia prawidłowej polityki kadrowej,
p) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy Gdów i zarządzeń Wójta Gminy Gdów dotyczących oświaty i jednostek obsługiwanych,
q) przygotowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych,
r) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Gdów i instytucjami w zakresie funkcjonowania oświaty i realizacji polityki oświatowej.


ROZDZIAŁ III
GOSPODARKA FINANSOWA


§ 5.


Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty prowadzi obsługę finansową na zasadach przewidzianych dla samorządowych jednostek budżetowych.


§ 6.


1. Źródłem finansowania działalności Centrum są środki z budżetu Gminy Gdów.
2. Mienie Centrum jest mieniem komunalnym, w skład którego nie wchodzą składniki mienia jednostek obsługiwanych.


ROZDZIAŁ IV
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA


§ 7.


1. Gdowskim Centrum Obsługi Oświaty zarządza dyrektor, którego zatrudnia Wójt Gminy Gdów.
2. Dyrektor i pracownicy Centrum są pracownikami samorządowymi.
3. Dyrektor podlega Wójtowi Gminy Gdów, a pracownicy Centrum podlegają dyrektorowi.
4. Dyrektor kieruje jednoosobowo działalnością Centrum na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Gdów.


§ 8.


Dyrektor Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.


§ 9.


Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum określa regulamin organizacyjny.


ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIE KOŃCOWE


§ 10.


Zmiany postanowień Statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Skip to content