Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych transportem zbiorowym

 

Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych transportem zbiorowym

 

Uprawnieni do korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkoli, szkół i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego zgodnie z art. 32 ust. 6 i  39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) są:

 – niepełnosprawne dzieci pięcioletnie i sześcioletnie oraz dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego

 – uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebnie kształcenia specjalnego – do najbliższej szkoły podstawowej,

 – uczniowie z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym uczeń kończy 21. rok życia) – do najbliższej szkoły ponadpodstawowej,

 – dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą:

 – 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

 – 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

 – do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

 

Zasady zgłaszania wniosku o zapewnienie dowozu:

 1. Prawo wystąpienia o zorganizowanie dowozu przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym.
 2. Warunkiem objęcia dziecka/ucznia niepełnosprawnego bezpłatnym transportem jest zamieszkanie na terenie Gminy Gdów.
 3. w sprawie dowozu zbiorowego dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka w roku szkolnym 2023/2024 należy złożyć wraz z załącznikami do Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty, 32-420 Gdów 2.

 

W związku z planowaną organizacją przetargu dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek specjalnych i opieki podczas dowozu wniosek należy złożyć wraz z załącznikami do końca kwietnia br.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie dowozu zbiorowego dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka wraz z załącznikami (Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego)
 2. Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
 3. Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych), wydane przez Starostę Wielickiego.
 4. Zaświadczenie potwierdzające przyjęcie dziecka/ucznia do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, podpisane przez dyrektora placówki oświatowej lub osobę upoważnioną (najpóźniej w terminie do 15 września br.).


Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego:

 1. Przekazanie przewoźnikowi aktualnego numeru telefonu kontaktowego i informowanie o jego zmianie.
 2. Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa podczas oczekiwania na przyjazd pojazdu.
 3. Punktualne doprowadzenie dziecka do miejsca oczekiwania na pojazd i odebranie go po powrocie ze szkoły/przedszkola.
 4. Wcześniejsze poinformowanie opiekuna/przewoźnika o nieobecności dziecka.
 5. W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty.

 

Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych transportem zbiorowym obywa się wyłącznie w okresie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danym roku szkolnym, ogłaszanym przez Ministra Edukacji i Nauki.

 

Do pobrania:

 

Skip to content