Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

 

 • Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle,
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
 1. młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1

 

 • Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Pracodawcy zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania zostali zobowiązani do zawierania na piśmie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym, stosownie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu pracy.

Pracodawcy na podstawie § 3a ww. rozporządzenia o zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawcy są zobowiązani do zawiadamiania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

W odniesieniu do młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie gminy Gdów zawiadomienie, w formie kopii umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego lub pisemnej informacji (wzór zawiadomienia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – załącznik nr 1) należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub przedłożyć na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Gdowie.

 

 • Wysokość kwoty dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe wynosi:

 

Wysokość kwoty dofinansowania

W przypadku

do 8 081 zł

nauki zawodu, przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

do 10 000 zł*

nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. Prawo oświatowe

do 254 zł

przyuczenia do wykonywania określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia

 

* stosuje się do młodocianych pracowników, którzy rozpoczęli naukę zawodu od roku szkolnego 2019/2020.

Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

 • Termin składania wniosku

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, co wynika z art. 122 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

 

 • Termin przekazania dofinansowania

Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji, zależne jest od otrzymania z Kuratorium Oświaty w Krakowie, środków z Funduszu Pracy, na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

 • Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – wzór wniosku – załącznik nr 2.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych.
 3. Kopia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy, która przeprowadziła przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika.
 4. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego.
 5. Kopia świadectwa lub kopie świadectw pracy jeżeli młodociany pracownik realizował przygotowanie u kilku pracodawców.
 6. Kopia odpowiednio dyplomu oraz certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika.
 7. Aktualny wydruk z CEIDG lub wypis KRS w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu ubiegającego się
  o dofinansowanie.
 8. W przypadku, gdy pracodawcą są wspólnicy Spółki Cywilnej, do wniosku powinna być dołączona umowa spółki wraz z jej ewentualnymi aktualizacjami.
 9. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 § 3 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dz.U. z 2021 r., poz. 232 ze zm.).
 10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – wzór formularza – załącznik nr 3.
 11. Oświadczenie pracodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis jaką pracodawca otrzymał w roku podatkowym (obrotowym), w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat -wzór oświadczenia – załącznik nr 4.
 12. Oświadczenie pracodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołustwie jaką pracodawca otrzymał w roku podatkowym (obrotowym), w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat -wzór oświadczenia – załącznik nr 5.
 13. Oświadczenie młodocianego pracownika lub jego pracodawcy o miejscu zamieszkania młodocianego -wzór oświadczenia – załącznik nr 6.
 14. Oświadczenie – status pracodawcy (jest/nie jest rzemieślnikiem) -wzór oświadczenia – załącznik nr 7.
 15. Oświadczenie – informacje podane we Wniosku i w załączonych dokumentach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym – wzór oświadczenia – załącznik nr 8.
 16. Oświadczenie – brak naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii – wzór oświadczenia – załącznik nr 9.
 17. Oświadczenie wspólników spółki cywilnej -wzór formularza – załącznik nr 10.
 18. Oświadczenie – poniesione koszty w związku z prowadzoną nauką zawodu/przyuczeniem do wykonywania określonej pracy młodocianegopracownika -wzór formularza – załącznik nr 11.
 19. Inne dokumenty na prośbę organu tj. w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów lub informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty lub informacje, niezbędne do ich wyjaśnienia i prawidłowego rozpatrzenia wniosku.

 

Załączniki, które mogą być złożone w formie kopii muszą być obustronnie poświadczone za zgodność z oryginałem lub za zgodność z przedłożonym dokumentem przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, albo przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu.

 

 • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty wraz z ww. załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Gdów, Rynek 40, 32-420 Gdów lub przedłożyć na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Gdowie.

 

Załączniki do pobrania:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianymi
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 4. Oświadczenie – otrzymana pomoc de minimis
 5. Oświadczenie – otrzymana pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 6. Oświadczenie – miejsce zamieszkania młodocianego
 7. Oświadczenie – status pracodawcy
 8. Oświadczenie – zgodność podanych informacji
 9. Oświadczenie – brak naruszenia w czasie epidemii
 10. Oświadczenie – dotyczy spółki cywilnej
 11. Oświadczenie – poniesione koszty
Skip to content