Dzieciaki Żłobiaki – nowy żłobek w Gminie Gdów

21 lutego, 2022 21:08 Uncategorized

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

3 września, 2021 17:37 Uncategorized

Gdów, dnia 27 sierpnia 2021r.

GMINA GDÓW
RYNEK 40, 32-420 GDÓW /
GDOWSKIE CENTRUM OBSŁUGI OŚWIATY
GDÓW 2, 32-420 GDÓW

INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA

W celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs o nr: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U z 2020r. poz. 818 ze zm.) oraz w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 2 sierpnia 2021r. na stronie internetowej Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty (http://www.gcoo.pl/placowki/) o otwartym naborze partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu dla działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs o nr: RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21 , ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Gmina Gdów / Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty podaje do wiadomości publicznej, że podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera jest:

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, 62-064 Plewiska, ul. Kminkowa 182e/2

Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 818 ze zm.).

Oferta spełnia stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu. Gmina Gdów / Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty informuje ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.

Dyrektor
Gdowskiego Centrum Obsługi Oświaty
w Gdowie

Julita Natkaniec

 

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

2 sierpnia, 2021 17:15 Uncategorized

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla:  Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020, przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Zgodnie z art. 33 ustawy  z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r.  o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Gdów 32-420 Gdów, Rynek 40 / Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty, Gdów 2, 32-420 Gdów, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym – konkurs  o nr RPMP.08.05.00-IP.02-12-014/21.

Więcej informacji w załączniku: Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Interdyscyplinarny obóz naukowy nad Morzem Bałtyckim

20 czerwca, 2018 22:29 Uncategorized

W ramach unijnego projektu pn. „KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ” – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów” odbyły się wyjazdy na interdysplinarne obozy naukowe nad Morzem Bałtyckim w terminie 14.05.2018 r. – 20.05.2018 r. ze szkół podstawowych z Gdowa i Niegowici – klasy gimnazjalne II – III oraz 11.06.2018 r.-17.06.2018 r. uczniowie klas IV – VII  szkół podstawowych z Gdowa, Jaroszówki, Książnic, Marszowic, Niegowici, Wiatowic i Zręczyc.

W programie 7-dniowego wyjazdu zaplanowano m.in. zwiedzanie Zamku w Malborku, wizytę w Słowińskim Parku Narodowym, wyjazd na Mierzeję Wiślaną i inne. Odbywały  się także zajęcia z wychowawcami, a w wolnych chwilach młodzież korzysta z atrakcji przygotowanych na terenie ośrodka wypoczynkowego i na plaży.

Relacja z pierwszego wyjazdy na obóz dostępne są na stronie http://oboz.niegowic.edu.pl, natomiast z drugiego wyjazdu na  stronie internetowej www.spniegowic.szkolnastrona.pl w zakładce PROJEKT "KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ". Interdyscyplinarny obóz naukowy nad Morzem Bałtyckim.

RODO

25 maja, 2018 21:03 Uncategorized

W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Ogólne rozporządzenie o ochronie danych zaczyna być aktem bezpośrednio stosowanym od dnia 25 maja 2018 r.

Czytaj więcej

Obóz interdyscyplinarny

28 marca, 2018 22:08 Uncategorized

 

Rekrutacja uczniów na interdyscyplinarny obóz naukowy nad Morzem Bałtyckim w projekcie  KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje

Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.03 Edukacja
w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji na interdyscyplinarny obóz naukowy. Dokumenty rekrutacyjne mają prawo składać wszyscy uczniowie szkoły klas  IV-VII oraz uczniowie klas gimnazjalnych II-III  na zasadzie dobrowolnych pisemnych zgłoszeń wg wzoru dokumentów   (Załącznik nr 1,2,3 do Regulaminu) dostępnych na stronach internetowych Szkół lub w sekretariacie. Termin składania dokumentów  od 22.03.2018 r. – 05.04.2018 r. 

 

Terminy wyjazdu na obóz:

klasy gimnazjalne II – III   14.05.2018 r. – 20.05.2018 r.

klasy IV – VII  11.06.2018 r.-17.06.2018 r.

Kierunek Przyszłość

6 września, 2017 12:45 Uncategorized

 

KIERUNEK PRZYSZŁOŚĆ – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

1. Został ogłoszony nabór nauczycieli na szkolenia w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania, jak również uatrakcyjnienie treści programowych poprzez zajęcia praktyczne, zwiększenie zainteresowania uczniów rozwojem naukowym, rozwijanie ich pasji naukowych, wzrost kreatywności uczniów w rozwiązywaniu problemów, co w efekcie spowoduje wzrost zdawalności i wyników na sprawdzianach/ egzaminach z przedmiotów ścisłych.

2. W ramach projektu zaplanowano następujące szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowychuczestniczących w projekcie:

a. Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie programowania – studia podyplomowe. Liczba godz. 160, liczba uczestników 10.

b. Podstawy programowania gier i animacji dla nauczycieli. Liczba godz. 48, liczba uczestników 24.

c. Podstawy programowania gier i aplikacji mobilnych dla nauczycieli. Liczba godz. 48, liczba uczestników 24.

d. Innowacyjne nauczanie przedmiotów ścisłych w oparciu o klocki Lego. Liczba godz. 16, liczba uczestników 22.

e. Przyroda poprzez eksperymenty i doświadczenia – warsztaty dla nauczycieli (szkoła podstawowa). Liczba godz. 16, liczba uczestników 14.

f. Przyroda poprzez eksperymenty i doświadczenia – warsztaty dla nauczycieli (gimnazjum/szkoła podstawowa). Liczba godz. 16, liczba uczestników 8.

3. Informację można uzyskać: Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty tel. 12 288 95 20 oraz w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie.

Kierunek przyszłość

21 lipca, 2017 08:13 Uncategorized

 

Gdowskie Centrum Obsługi Oświaty jest realizatorem projektu „Kierunek przyszłość – program rozwoju kompetencji w szkołach Gminy Gdów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Okres realizacji od 1 lipca 2017 r. do  czerwca 2019 r.

 Ogólna wartość projektu wynosi 1 916 740,00 zł, w tym dofinansowanie 1 820 903,00 zł stanowiące około 95 % wartości projektu. Wkład własny Gminy Gdów w wysokości 95 837 zł stanowi około 5 % wartości projektu. Dofinansowaniem objęto dziewięć placówek oświatowych:

-Szkołą podstawowa im. św. Jana Kantego w Gdowie

– Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaroszówce

– Szkoła podstawowa im. Św. Kingi w Książnicach

– Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Marszowicach

– Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Niegowici

– Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wiatowicach

– Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zręczycach

– Gimnazjum im. Św. Brata Alberta w Gdowie

– Gimnazjum im. ks. Karola Wojtyły w Niegowici.

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych: informatycznych, matematycznych, przyrodniczych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów z wykorzystaniem innowacyjnych oraz aktywnych metod nauczania poprzez:

– zrealizowanie programów wyrównawczych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów osiągających gorsze wyniki w nauce w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

-zrealizowanie zajęć rozwijających umiejętności ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań uczniów,

-zorganizowanie interdyscyplinarnego obozu naukowego dla uczniów nad Morzem Bałtyckim,

– zrealizowanie szkoleń  i studiów podyplomowych dla nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych u uczniów.

Projekt przewiduje także zakup pomocy dydaktycznych do pracowni informatycznych, matematycznych i przyrodniczych.

W szkołach realizujących projekt , na tablicy ogłoszeń Gminy Gdów zamieszczono plakaty informacyjne, rozdano uczniom i rodzicom uczniów ulotki informacyjne a szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół, szkolni Opiekunowie Projektu oraz Biuro Projektu zorganizowane w siedzibie Urzędu Gminy pok. 32, tel. 12 288 95 20.

 W szkołach realizujących projekt,  trwa rekrutacja, która będzie zakończona w pierwszym tygodniu września.

Skip to content